Selecteer een pagina

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Dementietafel Groningen (SDTG) aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vind je de verplichte publicatiegegevens (conform de Belastingdienst) van SDTG.

Naam: Stichting Dementietafel Groningen

Statutaire zetel: Gemeente Groningen

RSIN-nummer: 858699990

KvK-nummer: 71398015

Contact: Je kun ons bereiken via info@sdtg.nl of het contactformulier op deze website.

Doelstelling: Stichting Dementietafel Groningen (SDTG) heeft als doel het bevorderen en faciliteren van kennisdeling en ervaringsuitwisseling over veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

SDTG tracht haar doel te verwezenlijken door het periodiek organiseren van laagdrempelige informatie-ervaringsbijeenkomsten over veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, zogenaamde ‘Dementietafels’, voor een breed publiek (familie, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers), alsook door verspreiding van informatie en ervaringen via andere kanalen.

Hoofdlijnen beleidsplan: De bedrijfsvoering van SDTG is gericht op het organiseren van twee Dementietafels per jaar (voorjaar + najaar). SDTG selecteert thema’s, regelt sprekers en draagt zorg voor de praktische organisatie van de bijeenkomsten (o.a. zaalhuur, catering, audiovisuele ondersteuning). Daarnaast heeft SDTG vanaf februari 2019 de taak om de bijbehorende website www.sdtg.nl te updaten en onderhouden.

Bestuursleden:
Voorzitter
Dhr. prof. dr. Peter P. De Deyn

Secretaris
Mevr. drs. Sharina N. Grefelman

Penningmeester
Dhr. dr. Alain D. Dekker

Beloningsbeleid: SDTG is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Bestuursleden zetten zich vrijwillig en kosteloos in. SDTG heeft thans geen personeel in dienst.

Verslagen uitgeoefende activiteiten: Een beknopte beschrijving van de georganiseerde Dementietafels vind je op de pagina Voorgaande Dementietafels, onder het kopje Bijeenkomsten. Om samenvattingen en de volledige diapresentaties te downloaden heb je een gratis Mijn SDTG account nodig.

Jaarverslag incl. financiële verantwoording:
Jaarverslag 2023 (publicatiedatum: 19 februari 2024)
Jaarverslag 2022 (publicatiedatum: 3 maart 2023)
Jaarverslag 2021 (publicatiedatum: 17 februari 2022)
Jaarverslag 2020 (publicatiedatum: 18 januari 2021)
Jaarverslag 2019 (publicatiedatum: 16 maart 2020)
Jaarverslag 2018 (publicatiedatum: 12 februari 2019)