Selecteer een pagina

Links

Alzheimer & dementie

Dementie bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperking
Op vb-dementie.nl is veel informatie te vinden over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. Waarom is het belangrijk om te weten of iemand met (Z)EV(M)B dementie heeft? Hoe uit dementie zich bij deze doelgroep (welke cognitieve symptomen, gedragsveranderingen, motorische achteruitgang)? Na vier jaar onderzoek door RUG/UMCG, Hanzehogeschool, Alliade, Ipse de Bruggen, ‘s Heeren Loo en Visio zijn antwoorden op deze vragen hier gratis te vinden. Volg de 8 interactieve kennismodules, lees de publicaties of download het diagnostisch hulpmiddel.
vb-dementie.nl

Dementie.nl
Op dementie.nl geeft Alzheimer Nederland begrijpelijke achtergrondinformatie en nieuws over dementie in de algemene bevolking. De website is er voor iedereen die zorgt voor iemand met dementie. Heb je behoefte aan een luisterend oor, dan kun je terecht bij de AlzheimerTelefoon.
dementie.nl

Mensen met dementie in Groningen
In de provincie Groningen wonen zo’n 10.000 mensen met dementie. Met deze website geeft Eelke Wiersma de Groningers een breed overzicht van dementie-gerelateerde onderwerpen.
mensenmetdementiegroningen.nl

Samen Dementievriendelijk
Dit initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van Volksgezondheid probeert Nederlanders bewust te maken van de impact van dementie op onze samenleving, hoe je om kan gaan met dementie en wat je voor iemand met dementie kan betekenen.
samendementievriendelijk.nl/over-ons

Dementietafel

KansPlus Dementietafel
De website van KansPlus, het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, biedt een overzicht van alle Dementietafels in Nederland (ook andere provincies)
dementietafel.kansplus.nl

Downsyndroom

Stichting Downsyndroom (SDS)
Sinds 1988 is SDS een belangrijke informatiebron voor jonge ouders met een kindje met downsyndroom. SDS verstrekt inlichtingen en beantwoordt vragen. De stichting stimuleert positieve beeldvorming over de mogelijkheden van mensen met downsyndroom.
downsyndroom.nl

Trisomy 21 Research Society (T21RS)
Op de website van T21RS vindt u meer informatie over dé internationale vereniging voor wetenschappers die onderzoek doen naar downsyndroom. Naast nieuws en achtergrondinformatie over downsyndroomonderzoek, biedt de website de laatste updates over de T21RS Internationale Conferentie (voor zorgprofessionals en onderzoekers).
t21rs.org

Volksgezondheid en Zorg
Het RIVM houdt op VZinfo.nl cijfers en achtergronden bij over ziektes, gezondheid en zorg. Het lemma ‘Downsyndroom’ geeft cijfers en feiten over mensen met downsyndroom in Nederland.
volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/downsyndroom

Verstandelijke beperking

Kennisplein Gehandicaptensector
Het Kennisplein is een plek waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Onderzoek komt ook aan bod. Dit gebeurt tijdens speciale bijeenkomsten, maar vooral ook via de website. Het Kennisplein behandelt verschillende thema’s, waaronder dagbesteding, mantelzorg, probleemgedrag en palliatieve zorg.
kennispleingehandicaptensector.nl

Volksgezondheid en Zorg
Het RIVM houdt op VZinfo.nl cijfers en achtergronden bij over ziektes, gezondheid en zorg. Het lemma ‘Verstandelijke beperking’ geeft cijfers en feiten over de Nederlandse gehandicaptenzorg.
volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking